Torah Portions

נושאי הפרשה – פרשת במדבר

  • chabad 
ביום א’ באייר, בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, פוקד שוב הקב”ה על משה למנות את בני-ישראל, את הגברים מגיל עשרים ומעלה. הדבר היה חודש ימים לאחר הקמת המשכן (בא’ בניסן). עתה, כאשר הקב”ה משכן את שמו על ישראל הוא מונה אותם שוב כאות לחביבותם. לעריכת המפקד יהיו לצד משה כל שניים עשר ראשי השבטים, אותם מונה התורה בשמותיהם אחד לאחד. וכך התורה מסכמת את מניין הגברים בכל שבט ושבט: ראובן: 46,500 שמעון: 59,300 גד: 45,650… Read More »נושאי הפרשה – פרשת במדבר

נושאי הפרשה – פרשת בחוקותי

  • chabad 
“אם בחוקותי תלכו…” (כו, ג-יג) הקב”ה מבטיח לבני ישראל, שאם יקפידו ללכת בחוקות התורה יזכו לברכה בשדות ובפרי העץ, לשלום ולשלווה, לברכה בבית ולגדולה רוחנית וקרבה לה’. “ואם לא תשמעו לי…” (כו, יד-מו) אם יסרבו בני ישראל לקבל את חוקי התורה ולא ישמעו בקול ה’, צפויים להם עונשים כבדים. התורה מפרטת שורה ארוכה של מכות וחוליים בבית ובשדה, בבריאות ובמשפחה עד גירוש קולקטיבי מן הארץ, תוך מכות קשות מהאויבים הכובשים… Read More »נושאי הפרשה – פרשת בחוקותי